Ako nás podporiť

Prečo obdarovať Medulienku?

Materské centrum Medulienka je občianske združenie podporujúce matky na materskej dovolenke. Pôsobíme ako svojpomocné, neziskové združenie. Naše aktivity sú orientované na zníženie sociálnej izolácie žien na materskej dovolenke, poskytujeme preventívnu starostlivosť v predchádzaní krízam, podporujeme prirodzenú výživu detí a humanizáciu pôrodníctva, poskytujeme informácie o výchove a vývine detí.

Ženy na materskej dovolenke nie sú zárobkovo činné, venujú svoj čas a energiu výchove svojich detí. Práve preto sa snažíme vyberať čo najnižšie poplatky od mamičiek a čo najviac akcií a aktivít financovať z iných zdrojov.

Financie na naše aktivity získavame z projektov financovaných nadáciami, od sponzorov a darcov. Významným zdrojom podpory sú pre nás Vaše 2% z dane.

Sme vďační za Vašu pomoc, ktorú môžeme použiť na zlepšenie kvality a rozšírenie portfólia poskytovaných služieb.

 

Možnosti podpory

 

Finančná podpora:

Najjednoduchší spôsob ako nás môžete podporiť je priamy prevod finančných prostriedkov na náš účet. Ak si želáte aby boli Vaše peniaze použité na konkrétny účel, pripíšte do kolonky „účel“ na čo máme vaše peniaze použiť, napr. Míľa pre mamu, Karneval, nákup prevádzkových potrieb .... Naše aktuálne akcie a aktivity nájdete na našej stránke.

 

Sponzorstvo:

Sponzorskú podporu nám môžete poskytnúť ako podnikateľ ale aj zamestnanec firmy, u ktorej máte možnosť nám sponzorský dar sprostredkovať. Ďakujeme za príspevok v akejkoľvek výške. Hlavne s cieľom podporiť pripravované podujatia, dlhodobé aktivity ale aj dennú prevádzku materského centra. Za Vaše sponzorské dary Vám ponúkame:

Pri sponzorovaní konkrétneho podujatia umiestnenie loga na reklamnom panely priamo na podporenom podujatí.

Pri sponzorovaní dlhodobých aktivít centra alebo prevádzky Vám ponúkame umiestnenie reklamného banneru na www stránke Materského centra Medulienka po dobu sponzorstva.

 

vzor darovacej zmluvy:

darovacia_zmluva.pdf

 

Nefinančná podpora:

Ako nezisková organizácia uvítame aj nefinančnú podporu formou vecných darov. Radi s Vami uzavrieme darovaciu zmluvu, kde budú vyšpecifikované presné podmienky použitia daru, ak si chcete byť istý, že Váš dar bol použitý podľa Vašeho želania.

 

Dobrovoľnícka práca:

Dobrovoľnícka práca je pre nás veľmi cenná a prínosná. Uvítame každú pomocnú ruku pri príprave a organizovaní podujatí, bežnom chode materského centra, úprave priestorov, kosení záhrady ... Aktuálne akcie a aktivity materského centra sú uverejnené na našej stránke. Ak máte chuť pomôcť môžete sa informovať aj telefonicky alebo e-mailom, určite Vám odpovieme.

 

2% z Vašej dane:

2percenta plagat

Každý rok môžete ako občania, podnikatelia a firmy využiť možnosť darovať 2% zo zaplatenej dane neziskovému sektoru. Podmienkou je, aby ste včas podali daňové priznanie a zaplatili daň, najneskôr posledný marcový deň musí byť daň odpísaná z účtu daňovníka. Na daňovom priznaní označte, že chcete darovať 2% z dane. Výšku sumy si vypočítate z výšky zaplatenej dane, daň znížená o daňové bonusy.

Tlačivo na darovanie 2% si môžete stiahnuť z internetu, získate ho u zamestnávateľa, na daňovom úrade, alebo si vyplnené tlačivo vyzdvihnite v Materskom centre Medulienka. Do konca apríla odneste tlačivo na daňový úrad.

Ďakujeme, že ste si vybrali práve Materské centrum Medulienka v Leviciach.

 

Naše údaje:

názov: Materské centrum Medulienka

sídlo: Hollého 9, 934 05 Levice

právna forma: OZ

IČO: 36112216

bankové spojenie: ČSOB

č. účtu: 302640943/7500

 

Garancia použitia Vašich darov

Každoročne v marci zverejňujeme výročnú správu, ktorej súčasťou je finančná správa a zoznam darcov.

Na požiadanie si môžete prísť do Materského centra Medulienka overiť účel použitia Vašich peňazí alebo darov. Radi Vás privítame a preukážeme sa dokladom o splnení.

Leave a comment

You are commenting as guest.